Marry a Russian woman

 

Home |  New and popular members  |  Information and advice  |  Services  |  FAQ  |  About Us  |  Contact  | Sitemap

Are You Crazy Enough To Marry A Russian Woman?

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor onze Belgische bezoekers (o.a. MVV)

 

 

Beste Belgische bezoekers, het is aan te bevelen om ook altijd onze Introductie pagina te lezen. Hier staat nuttige algemene informatie over je (toekomstige) relatie met een Russische vrouw.

 

Hieronder vind je een aantal teksten van de Belgische overheid (o.a. de Belgische Ambassade in Moskou). Dit is geen officiële informatie en kan onderhevig zijn aan veranderingen. Raadpleeg altijd de bronnen van deze informatie als je uiteindelijk de exacte informatie en procedures wilt weten. 

 

Wij kunnen geen verantwoording nemen voor procedures die inmiddels gewijzigd zijn.

 

Hieronder vind je links naar diverse Belgische officiële overheid instanties

 

Vreemdelingen die naar België komen om er samen te wonen in het kader van een duurzame relatie

Vreemdelingen die een duurzame relatie hebben met een Belg, een EU-onderdaan of een legaal in België wonende vreemdeling, kunnen zich in België bij hun partner vestigen. Het betreft zowel heteroseksuele als homoseksuele relaties. Zij dienen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of beroepsconsulaire post een visum type D aan te vragen.

 

Ter staving van de visumaanvraag moeten zij de volgende documenten overmaken:


 • een kopie van de identiteitskaart van de in België wonende partner

 • documenten die de ongehuwde staat van de beide partners bewijzen

 • de geboorteakte van de visumaanvrager

 • bewijzen van de duurzame aard van de relatie

 • bewijzen van voldoende bestaansmiddelen van de partner die in België verblijft

 • verbintenis tot tenlasteneming ondertekend door de in België verblijvende partner (zich richten tot het gemeentebestuur)

 • een attest van goed gedrag en zeden

 • een medisch attest.
   

Vreemdelingen die naar België komen om er te huwen

Vreemdelingen die in België willen huwen met een Belg, EU-onderdaan of een legaal in België verblijvende vreemdeling en zich na het huwelijk in België wensen te vestigen, moeten bij de bevoegde Belgische diplomatieke of beroepsconsulaire post een visum type D aanvragen. 


Ter staving van de visumaanvraag moeten de volgende documenten worden overgemaakt:

 

Lees ook op de officiŽle website:

 • een medisch getuigschrift (niet ouder dan 6 maanden)

 • een recent bewijs van goed gedrag en zeden

 • een bewijs van voldoende middelen van bestaan voor het verblijf in België of verbintenis tot tenlasteneming (zich richten tot het gemeentebestuur)

 • een bewijs van verklaring van huwelijk, te verkrijgen bij het gemeentebestuur

 • een geboorteakte van de toekomstige echtgeno(o)t(e)

 • een bewijs van ongehuwde staat (niet ouder dan 3 maanden)

 • een bewijs dat hij (zij) voldoet aan de door de nationale wet gestelde voorwaarden om een huwelijk aan te gaan, zoals bijv. een wetscertificaat (niet ouder dan 6 maanden)

 

Informatie Vreemdelingendienst en toelating tot Belgie

Alle volgende inlichtingen worden slechts ter informatie verstrekt. De Dienst Vreemdelingenzaken, (WTC II, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel - tel 02 206.15.99 - fax 02 206.14.63), die onder de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ressorteert, is de enige bevoegde instantie op het vlak van de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Toegang, verblijf en vestiging van vreemdelingen is aan strikte voorwaarden gebonden en wordt in de regel pas toegestaan na een individuele, voorafgaandelijke vergunning (visum of machtiging tot voorlopig verblijf) en bij bewijs dat de vreemdeling in zijn eigen bestaansmiddelen kan voorzien.

Naast het algemeen regime bevat de Belgische vreemdelingenreglementering aparte stelsels voor een beperkt aantal categorieën vreemdelingen die een andere, doorgaans betere regeling toebedeeld krijgen. Deze regelingen vloeien deels voort uit door België onderschreven internationale verbintenissen, zoals m.b.t. vreemdelingen uit de Europese Unie of vluchtelingen, of omdat de wetgever voor bepaalde vreemdelingen bewust een voordeliger regime heeft uitgewerkt, b.v. voor studenten en familieleden van een Belg.

 

Toegang tot een kort verblijf visum

Belgische Ambassade in Moskou

Visumcentrum in Moskou
Ulitsa Chtchipok 11, gebouw 1 (metro “Dobryninskaya” of “Serpukhovskaya” of “Pavilietskaya”).
Tel.: +7 495 723 73 27

 

Visumcentrum in Sint-Petersburg
Ulitsa Bolshaya Raznochinnaya, dom 16/7
Tel.: +7 812 438 42 17

 

 

 

 

 

Clicky